ПРИЕМ СЛЕД VІІ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА

Предоставяме Ви информация за кандидатстването на  учениците след завършено основно образование в VІІ клас  за учебната 2017/2018 година /съгласно Наредба № 10 от 01.09.2016 г. – Раздел III, Заповед № РД 09-1836 от 22.03.2017 г. на министъра на образованието и науката, Приложение №1 за организация на дейностите по приемане на ученици в VIII клас по държавен план – прием за учебната 2017/2018 година  и Заповед № РД 09-1362 от 14.09.2016 г. на министъра на образованието и науката/  като  насочваме вниманието Ви върху някои основни моменти и промени от кампанията.

 

С влизането в сила на Закона за предучилищно и училищно образование и наредбите към него се промени начинът на завършване на основно образование и приемът в училищата за средно образование.

През учебната 2016/2017 г. учениците в VІІ клас завършват основно образование. Завършват основно образование в VІІ клас със свидетелство за основно образование с годишните оценки от предметите, изучавани в VІІ клас. От новата учебна година – 2017/2018 г. няма да има обучение в VІІІ клас в основните училища.

Всички ученици, завършили основно образование след седми клас, трябва да кандидатстват за приемане в осми клас съгласно обявените професионални или профилирани паралелки по държавен план – прием за учебната 2017/2018 година.

 1. Приемните изпити по български език и литература и по математика са съответно на  19.05.2017 г. и на 22.05.2017 г. Те се провеждат в училището, където се обучава ученикът в VII клас.

Приемните изпити за проверка на способностите ще се проведат в СУ „Владимир Димитров – Майстора”- град Кърджали, на 02.06.2017 г. по изобразително изкуство, на 05.06.2017 г. по музика. Заявления за полагане на изпити за проверка на способностите по изобразително изкуство и музика без такса се подават от 05 май до 12 май 2017г. в училището, където се обучава ученикът в VII клас.

 1. Служебните бележки за полагане на приемните изпити се получават в училището до 16.05.2017 г.
 1. От информационните кътове в училището можете да се запознаете с цялата информация относно датите, условията и изискванията при провеждането на изпитите и приемането на ученици след седми клас по обявения план-прием.
 1. Резултатите от тестове по БЕЛ и по математика  ще бъдат обявени до 05.06.2017 г., а по изобразително изкуство и музика на 09.06.2017 г. на сайта на МОН, на РУО и в училището, в което се обучава ученикът.

Учениците от 7. клас могат да се запознаят с писмената си работа  в присъствието на родител в РУО – Кърджали: по БЕЛ и математика на  7 юни  и по изобразително изкуство на 09  юни от 10 -12 ч. и от 14  -16 ч.

 1. Служебна бележка с оценките от приемните изпити и Свидетелство за завършено основно образование се получават от училището, в което се обучава ученикът до 16 юни 2017 г.
 1. Заявление за участие в първи етап на класиране се подава в ОУ „Св. Климент Охридски” – град Кърджали, и в училищата – гнезда по общини в срок от 16.06.2017 г. до 22.06.2017 г.Начинът на кандидатстване и приемане ще прилича на опита от досегашния прием след VІІ клас, но сега вече ще важи за всички ученици. Учениците подават заявления до РУО с подредени по ред желания за паралелки, обявени съгласно план-приема. Няма ограничения на броя желания, които може да посочват. Попълването на заявлението трябва да се извърши много внимателно, четливо и добре обмислено. Подредбата по профили, професии и специалности трябва да се осъществи от най-желаните низходящо към по-малко желаните паралелки.

 

 

 

Нов  момент е начинът на образуване на бала и влиянието на резултатите от изпитите за национално външно оценяване. 

балът се образува с точки, а не с оценки;

 • в бала участват 6 елемента – 4 елемента от изпитите по БЕЛ и математика и от   проверка на способностите (до 400 точки),   от оценки от свидетелството / или от резултатите, получени от олимпиади превърнати в точки (до общо 100 точки). Този начин на образуване на бал бе използван и досега при приема след VІІ клас, но се сумираха оценки, а не точки.
 • новото е, че ученикът образува своя бал с точките, които е постигнал на изпитите, дори и те да са много малко или да са 0. Няма да има превръщане на малкия брой точки в двойки и така няма да се пречи на възможността учениците да продължат образованието си. Учениците обаче с малък брой точки на изпитите няма да имат големи възможности да избират и ще бъдат приети там, където има свободни места и няма други кандидати с по-висок бал.
 • Приемащите училища от област Кърджали са определили бала по два начина: (1) избират двата предмета от свидетелството, които при шестици носят по 50 точки – общо 100; (2) избират дали точките от изпитите се удвояват и по двата предмета (Български език и литература и Математика), или да дадат предимство на единия изпит, като точките се утроят, а от другия изпит се вземат предвид единично точките.
 • При такова утрояване ученик може да получи по-благоприятен бал, когато утроеният резултат е силен, а на другия изпит има по-нисък брой точки, но те вече не оказват такова силно влияние върху общия бал.
 • Важно е да се знае, че ученик може да образува бал с 0 точки от изпитите когато не се е явил на един или и на двата изпита или е получил 0 точки, но не може да участва в трите класирания, ако има незавършено основно образование – ако има двойки по балообразуващите или други предмети.  В такива случаи ученикът ще може да кандидатства след като си вземе поправителните изпити, но само за останалите свободни места.
 1. Записване на приетите ученици на първи етап или тези, които не са удовлетворени от класирането си на първи етап, могат да подадат в училището, в което са класирани, заявление за участие във втори етап от класирането (от 28.06.2017 г. до 30.06.2017 г.). Желанията не се пренареждат и кандидатът може да се класира на втория етап на по-предно желание. Ако няма възможности за по-предно класиране, кандидатът остава на мястото си от първия етап на класирането. Ако кандидатът е минал на по-предно свое желание, или остава по приетото следва да се запише в училището, където е приет ( от 05.07.2017 г. до 07.07.2017 г.)
 1. За неуспелите да се класират и неудовлетворени от втория етап на класирането и незаписали се ученици съществува възможност за участие в трети етап на класирането (от 11.07.2017 г. до 13.07.2017г.). За целта следва да се подаде ново заявление в ОУ „ Св. Климент Охридски” – град Кърджали, и в училищата – гнезда по общини, в което желанията могат да се подредят отново съобразно останалите свободни места и резултатите от изпитите на кандидата. Записване на приетите на трети етап (от 18.07.2017г. до 19.07.2017г.).
 1. След обявяване на резултатите от третия етап на класирането и останалите свободни места следва попълване на незаетите места по приемащи училища, в срок до 04.09.2017 г. Необходимата информация се получава от директорите на училища с прием.

 

ВНИМАНИЕ: Всеки етап на класиране завършва със записване на кандидата в училището, в което е класиран с оригиналните документи.

 

Постоянен линк към тази тема: http://botev-kardzhali.com/%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b5%d0%bc-%d1%81%d0%bb%d0%b5%d0%b4-v%d1%96%d1%96-%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d1%81-%d0%b7%d0%b0-%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%b1%d0%bd%d0%b0%d1%82%d0%b0-20172018-%d0%b3%d0%be%d0%b4%d0%b8%d0%bd/

Езиковата гимназия- част от световната тенденция за премахване на детския труд

На 12 юни за втора поредна година Езикова гимназия „Христо Ботев“ в Кърджали отбеляза Световния ден против експлоатация на детския труд . Мотото на кампанията е “Да сложим край на детския труд във веригата за доставки: Това е дело на всички”. В тази връзка се проведоха редица училищни инициативи в рамките на проект „Моето второ семейство”, финансиран по Програмата за детско и младежко развитие на Фондация „Работилница за граждански инициатива”, с финансовата подкрепа на фондация „ОУК”. Ученици проведоха обучения със своите връстници относно условията за наемане на работа на лица, не навършили 18 години, механизмите за справяне с некоректни работодатели и представяне на отговорните институции. Освен организиране раздаването на традиционните информативни флаери, информационно табло във фоайето на училището и презентация, учениците се включиха и в играта „В обувките на друг”, в контекста на тазгодишното мото, свързано с производствената линия. Фокусът е поставен върху експлоатацията на децата в предприятия – част от т.нар. верига за доставки, чрез която се осигурява най-бързият път на продуктите от суровината до потребителя, благодарение на изградени снабдителни, производствени и дистрибуционни мрежи.
Движещата сила на инициативата бяха отново Ученическия съвет, който успешно се справя с младежките дейности и мотивиране на Ботевци за включване в международни кампании. Участниците получиха поздравления от Ръководството на Гимназията за проявеното отговорно отношение, масово участие и ангажираност с глобалните проблеми на младите.
България е страна по Конвенцията за правата на детето на ООН, в която се признава правото на всяко дете да бъде защитено от икономическа експлоатация и от извършване на каквато и да е работа, която крие опасност да навреди на здравето или на физическото, умственото, духовното, моралното или социалното му развитие. Полагането на труд на лица, не навършили 18 г., без разрешение от Инспекцията се квалифицира като престъпление, затова за всяко установено нарушение задължително се уведомява прокуратурата и започва наказателно производство.

Постоянен линк към тази тема: http://botev-kardzhali.com/%d0%b5%d0%b7%d0%b8%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%b3%d0%b8%d0%bc%d0%bd%d0%b0%d0%b7%d0%b8%d1%8f-%d1%87%d0%b0%d1%81%d1%82-%d0%be%d1%82-%d1%81%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b2%d0%bd%d0%b0%d1%82/

Споделена и взаимна радост от успехите на Ботевите потомци

В динамичното време на XXI век, когато оптични кабели оплитат забързаното ни ежедневие, се роди една уникална идея, която вплете в училищния календар още един повод за гордост, за равносметка на успехите – многобройни и разнообразни.

 

На ежегодната  тържествена церемония в хотел „Кърджали“ Езикова гимназия „Христо Ботев” събра своето голямо семейство – родители, ученици и учители, за да отличи най-изявените през учебната година ученици, завоювали призови места на Международни и национални олимпиади, състезания и конкурси. Директорът, ръководството и целият учителски колектив заявиха уважението и благодарността си към родителите, чиито деца постигнаха високи успехи.

 

            След приветствие от ръководството на ЕГ „Христо Ботев“ бяха връчени наградите на звездния отбор на училището, а това са 26 ученици– цяла една паралелка, с върхови постижения на национални олимпиади и състезания.

Общо 160 ученици с многобройни постижения в областта на науката, изкуството и спорта получиха грамоти и награди, а техните родители – благодарствени писма. Присъстващите се насладиха на талантливите славеи, изпълнили песни на френски, италиански, немски, английски и български език. Публиката аплодира премиерното представяне на авторска музикална пиеса за цигулка, пиано, китара и гайда „Реквием за Ботев“.

            Дирекотрът на Гимназията госпожа Чавдарова награди и учителите, чиито ученици достигнаха да национални върхове и сподели, че през следващата година Езиковата гимназия „Христо Ботев“ ще бъде включена в списъка на иновативните училища в България.

Постоянен линк към тази тема: http://botev-kardzhali.com/%d1%81%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b0-%d0%b8-%d0%b2%d0%b7%d0%b0%d0%b8%d0%bc%d0%bd%d0%b0-%d1%80%d0%b0%d0%b4%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%be%d1%82-%d1%83%d1%81%d0%bf%d0%b5%d1%85%d0%b8%d1%82/

Театрален ботевски маратон – подарък за кърджалийци

 Под звуците на Ботевия марш и с български знамена в ръце гвардейският отряд на Езиковата гимназия „Христо Ботев“ развълнува и вдигна на крака присъстващите в залата на ДМЦ „Димитър Димов“ ученици, родители, гости, учители. Всички те се бяха събрали, за да отбележат патронния празник на училището. Театралният маратон започна със силните  слова на водещите за вулканично дело на Христо Ботев, за неговия пример и завет, който Ботевите потомци  носят в сърцата си, за да може днес Езиковата гимназия да бъде пространство на знанието, таланта, толерантността и силата на духа. А тя вече е на 95 години! 95 стъпала по пътя на просветното израстване! 95 стъпала все напред и все нагоре!

Присъстащите изживяха приятни часове и се насладиха на младостта, красотата и таланта на възпитаниците на Езиковата гимназия „Христо Ботев.” Програмата бе подготвяна през учебната година в занимания по клубове по проект „Твоят час“ и бе организирана като обща представителна изява. В празничния спектакъл участваха клубовете: „Драматургия” с ръководител Нели Яръмбойкова, „Хороводец” с ръководител Гинка Кирчева, „Публична реч” с  ръководител Надежда Карагьозова, „Речев етикет, поведенчески етикет и дрескод” с  ръководител Росица Калайджиева, „Театрално студио” с  ръководител Калина Ирикева, „Театрално студио 2” с ръководител Атанас Атанасов, „Театрално студио на немски език” с ръководител Радка Попгеоргиева,  Театрално студио на френски език с ръководител Мила Кулова и „Английски театър“  с  ръководител Таня Маровска.

 

            Началото на театралния маратон постави спектакълът  „Памет, знание, любов, надежда, вяра“  който чрез слово, музика и танц пресъздаде драматичнита атмосфера от последните дни на поета и революционера Христо Ботев. Завладяващото слово доксосна сърцата на присъстващите, които бурно аплодираха талантливите ученици.

 

 

Пиесата, която английските театрали прадставиха на сцената бе комедията „Съседи“. Публиката аплодира таланта на актьорите, които тази година участваха в Националния фестивал за авторска пиеса на английски език, който се проведе за четвърти път гр.Кюстендил. Там те се представиха наред с трупи от Варна, Русе, Сливен, Смолян, Кубрат, Враца и бяха отличени с  награда за най-добра комедийна пиеса, а Александра Юнакова бе отличена  за най-добра интерпретация на акцент.

 

 

Постановката на  Клуб „Театрално студио на немски език“ бе творбата  на  съвременния  автор Волфганг Хилман  „Бенджамино Бенц или Любовта не е лесна“, която пречупва  през призмата на гротеската въпросите: Има ли свобода и може ли човек наистина да бъде свободен в днешния свят, когато е притиснат от много проблеми и зависимости? Същата бе представена от  немските таатрали на Езиковата в Националния фестивал „Завесата се вдига за немски език“, организиран от Гьоте институт – България, МОН, фондация Ханс Зайдел, провел се в град Монтана. И на сцената на Драматичния театър в Кърджали, пред родна публика актьорите развихриха своя талант и заслужено спечелиха аплодисментите на публиката.

 

„Театралното студио на френски език“ представи пиесата „Ало, ало“ от Дейвид Крофт и Джеръми Лойд. На представянето на тазгодишния  Международен ученически фестивал на франкофонския театър в Стара Загора постановката  на ботевските франкофони спечели специалната награда на Френския институт за великолепната игра на Виктор Людмилов Тодоров в ролята на Рене и на Марияна Иванова Иванова в ролята на Едит. Пред своите съученици френските актьори изиграха отново блястящо своите роли и предизвикаха бурен смях и аплодисменти.

 

 

Талантливите актьори от двете театрални студиа на български език представиха  пиесата на  видния македонски драматург Деян Дуковски  „Буре барут”, постановка, с която взеха участие на Театралния фестивал „Арлекин“ в Нова Загора.  В деня на патронния празник на Гимназията  театралите покориха сърцата на кърджалийската публика с професионалната си актьорска игра.

 

 

 

Цветя в знак на уважение поднесе кметът на община Кърджали инж. Хасан Азис. Ботевци си пожелаха училището да бъде все така силно и устойчиво, да ражда таланти и да е  сигурен дом за учениците, както и за учителите, които носят достойно своята мисия. Обещаха си да пазят светлината и мъдростта и да  вървят с широко отворени очи по пътя на духовността с памет към тези, които са го извървели преди тях, и с доверие към идващите след тях.

 

Постоянен линк към тази тема: http://botev-kardzhali.com/%d1%82%d0%b5%d0%b0%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%bb%d0%b5%d0%bd-%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b5%d0%b2%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d0%bc%d0%b0%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%be%d0%bd-%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%b0%d1%80%d1%8a%d0%ba/

За патронния празник – цветове, знания и умения

Представителните прояви на клубове по проект „Твоят час“ превърнаха Езиковата гимназия „Христо Ботев“ в сцена на таланта и сръчността

Учениците от Езиковата гимназия „Христо Ботев“ изпълниха деня  на патронния празник 2-ри юни  с множество инициативи и представителни прояви. Празникът започнаа с тържествен ритуал за поднасяне на венец, изпълнен от гвардейския отряд пред паметника на революционера  в двора на училището. Участниците в клуб „Художетвено слово“ изнесоха документално-поетичен рецитал за пътя на Ботев и неговите четници от Гюргево до Околчица и неговата трагично-величава саможертва. Пред паметника на революционера  в двора на Гимназията и събралото се множество  звучаха вълнуващите Ботеви стихове, рецитирани от учениците, откъси от писмата на Войводата до неговите приятели и до семейството му. Директорът на Гимназията, госпожа Йорданка Чавдарова, награди с грамоти отличените участници в обявения от  Гимназията областен конкурс за есе, стихотворение и мултимедийна презентация на тема “Слово, подвиг, безсмъртие. Носителите на награди от националния конкурс „Живеем в земята на Ботев“  прочетоха наградените си произведения – творби – израз на признателност за несломимия ботевски дух, за ненадминатата му поезия и за безсмъртието му.

Празникът продължи с представителни занятия на клубове по проект „Твоят час“.

   В Актовата зала на училището се проведе математически празник на клубовете „Полезна и забавна математика“, „Математическа лингвистика“, „Забавна математика“,  „Mатематика за всеки“ и „Математика за таланти“. Празникът премина под мотото: „Математиката е красота, а красотата се подчинява на законите на Математиката“.

 

 

Срещата с кралицата на  науките  се превърна в забавна и интересна и това е поредното доказателство за възпитаниците на училището, които доказаха в трите кръга на състезанието, че умеят да се борят с трудностите. Те не се оставиха да ги победят сложните определения и логически зависимости. Отборите говориха на  езика на математиката и преоткриха ненадминатото съвършенство на природата и човешката мисъл.

 Във фоайето на Гимназията ученици, родители и гости се насладиха на красивите сувенири  и пана от екологични материали, изработени от сръчните ръце на участниците в клубовете „Екология“ и „Занаятчийска работилница“, подредени в изложбени кътове. Всички присъстващи споделиха прекрасните си впечатления от креативността и естетичността на изработените от учениците предмети.

За любителите на спорта физкултурният салон и  спортното игрище се превърнаха в атерен за сериозна спортна надпревара. Публиката аплодира бурно участниците в  турнирите по волейбол и  баскетбол, а членовете на клуб „Карате“ привлякоха вниманието на зрителите с атрактивни демонстрации на бойни техники.

Клубовете „Летописци“ и „Добродетели“ организираха среща на поколенията, на която присъстваха над тридесет бивши възпитаници на Гимназията, които свързват и трудовото си ежедневие с любимото училище  и понастоящем  са учители в него. Всеки от тях отговаряше на въпроси от анкета, подготвена специално от членовете на клуб „Летописци“ и представяше незабравими спомени от ученическите си години. Снимки и спомени, трепетни и вълнуващи мигове на откровения, свързани с Гимназията, превърнаха представителната изява на клубовете в емоционален и запомнящ се празник.

Постоянен линк към тази тема: http://botev-kardzhali.com/%d0%b7%d0%b0-%d0%bf%d0%b0%d1%82%d1%80%d0%be%d0%bd%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%bd%d0%b8%d0%ba-%d1%86%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b2%d0%b5-%d0%b7%d0%bd%d0%b0%d0%bd%d0%b8/

„България- това е Ботев“! Урок по родолюбие с Ботев

В навечерието на 2-ри юни, денят  на Ботев и загиналите за свободата на България, ученици от Езиковата гимназия се събраха, за да почетат за пореден път паметта и делото на нашия патрон-революционер и поет Христо Ботев.  За младите хора една такава среща предполага още веднъж да почувстват силата на духа и искреното родолюбие на един титан на Българското Възраждане. Титан, защото нашият Ботев е по европейски скроен и се нарежда сред най-видните мислители на Европа през втората половина на  XIX  век. Гост на часа по родолюбие беше  г-н Искрен Красимиров, режисьор и основател на „НЕзабравима БЪЛГАРИЯ“. Облечен в пълна бойна четническа  униформа, актьорът бе посрещнат тържествено в Гимназията. Под звуците на Ботевия марш изпълнен от  фанфарния оркестър и високо вдигнатите саби на гвардейците г-н Красимиров влезе в двора на училището, където бе приветстван от директора на Гимназията г-жа Йорданка Чавдарова.След церемонията , започна урокът по родолюбие. Актьорът запозна учениците с малко известни факти от живота и делото на великия поет и революционер, рецитира Ботеви стихове и прожектира части от филмите за Христо Ботев и Васил Левски. След  емоционалното съпреживяване, предложено от госта, в знак на благодарност историци от Гимназията предложиха на неговото внимание един малък етюд по родолюбие-кратка викторина „Христо Ботев: вечно живият“. Младите хора демонстрираха  знания, бързина, оригиналност и задълбоченост в своите разсъждения, умело изведоха уроците и моралните идеи, съотнесени към днешното време. Те нарисуваха своята представа за символ на Българското възраждане-черешово топче, кръстосани револвер и сабя над Библията. В края на срещата участниците и зрителите написаха свои мисли за великия поет и революционер и завещаха посланието си за следващите поколения ботевци. Развълнуван г-н Красимиров сподели: „Впечатлен съм от интереса, който младите хора проявяват към българската история. Ето защо ние сме длъжни да подхранваме този интерес, да го провокираме по подходящ и завладяващ начин, да полагаме максимални усилия връзката на младото поколение с корените, заветите и уроците на предците ни никога да не се губи, а да се предава във времето.“ Това наистина беше един незабравим урок по родолюбие за всички присъстващи.

Постоянен линк към тази тема: http://botev-kardzhali.com/%d0%b1%d1%8a%d0%bb%d0%b3%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%8f-%d1%82%d0%be%d0%b2%d0%b0-%d0%b5-%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b5%d0%b2-%d1%83%d1%80%d0%be%d0%ba-%d0%bf%d0%be-%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%be/

Езикова гимназия „Христо Ботев“ чества Деня на Ботев – 2 юни

От 09:00ч.  в двора на Гимназията ще се състои тържествено поднасяне на венци и рецитал пред паметника на Христо Ботев.  От  09:30 – 11:00  ще се състоят представителни изяви по проект „Твоят час“, които ще стартират с  „Математически празник“  на клубовете в Актовата зала, а във фоайето  гостите ще могат да се насладят на  изложба на клубовете „Екология“ и  „Занаятчийска работилница“ със сувенири и пана, изработени от учениците. Клубовете „Летописци“ и  „Добродетели“ ще представят дейността си в кабинета по история.

            Спортните прояви ще се състоят във физкултурния салон и на футболното игрище, където  клубове „Баскетбол“, „Волейбол“ и  „Карате“  ще демонстрират спортно  майсторство.

            От 12:30ч. – ДКТ „Д. Димов”  ще се проведе концерт и театрален маратон, също като представителни занятия на клубове „Драматургия“, „Хороводец“, „ Речев етикет, поведенчески етикет и дрескод“.  Двете еатралните  студия на български език ще представят постановката „Буре барут“. Театралното студио на немски език представя пиесата „Бенджамин Бенц“. Театралното студио на френски език ще очарова публиката с постановката „Ало, ало“, а актьорите от Театралното студио на английски език ще представят пиесата „Съседи“. За всичко, случило се на патронния празник, членовете на клуб „Публична реч“ще излъчат радио предаване по Радио „Кърджали“.

 Достоен завършек на тържествата, посветени на патронния празник на Езикова гимназия „Христо Ботев“, е тържеството  за награждаване на  160 изявени ученици в хотел „Кърджали“, на което ще присъстват и техните родители.

Постоянен линк към тази тема: http://botev-kardzhali.com/%d0%b5%d0%b7%d0%b8%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%b0-%d0%b3%d0%b8%d0%bc%d0%bd%d0%b0%d0%b7%d0%b8%d1%8f-%d1%85%d1%80%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%be-%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b5%d0%b2-%d1%87%d0%b5%d1%81/

Страница 2 от 4012345...102030...Последна »