↑ Връщане към ПРОЕКТИ

Проект „В търсене на значимите“

Екипът  „Аз, гражданинът“ посети Общинския съвет по наркотични вещества

 На 20.12.2018 година  учениците от  екип  „Аз,гражданинът“  по проект „В търсене на значимите”, финансиран от Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства /ЦОИДУЕМ/, с ръководител  Рада Ангелова,посетиха  Превантивно – информационния център към Областния съвет по наркотични вещества – гр. Кърджали. Целта бе младежите да се запознаят на място с дейността и структурата на ОСНВ и ПИЦ, както и с понятието „превенция“. Учениците с интерес присъстваха на лекционния курс с госпожа Валя Грудева – секретар на Общинската комисия за наркотични вещества, а и се запознаха с членове на екипа на Комисията. Сред тях има юрист и психолог. Младежите дискутираха причините и последиците от употребата на ПАВ, обсъдиха въздействието на наркотиците върху организма и получиха отговор на многобройните си въпроси.

 


„Спасяваме грамотно“

Злополуки и наранявания се случват твърде често. Всеки един от нас може изведнъж да се почувства много зле. В тези ситуации незабавна помощ обикновено се оказва от семейството, приятели, минувачи и т.н. Дори само с основни познания за първа помощ, ние също можем да помогнете на 

някого. Въпреки това, за да бъде оказана реална помощ на пострадалия, е важно първата помощ да се приложи правилно и в точното време. Само така тя може да подобри състоянието на пострадалия и да спаси човешки животи.

Основното правило при оказване на първа долекарска помощ е „Ако не знаете какво да правите не правете нищо!“.  За да се научат как правилно да окажат първа долекарска помощ на нуждаещ се човек, учениците от екип „Добротворец“  по проект „В търсене на значимите”, финансиран от Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства /ЦОИДУЕМ/, с ръководител Нефие Садула,  посетиха БЧК – гр.Кърджали.

 В продължение на три часа учениците, обучавани от техни връстници,  научиха кои са: основните правила за действие при различни спешни случаи; спешният телефон, на който трябва да се обадят и каква информация да предоставят; какви спешни мерки  и какво  да предприемат в случай на инцидент.А  най-забавна беше практическата част.. Прилагането на интерактивните методи  постави учениците в центъра на процеса и вместо пасивни получатели на информация, те   са активни участници в конструирането  на   полза за местната общност.

 


На 10.12.2018 учениците от екип  ,,Добротворец” по проект „В търсене на значимите”, финансиран от Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства /ЦОИДУЕМ/, с ръководител Нефие Садула, посетиха Дома за стари хора в гр. Кърджали .  

Младите хора изпълнени с ентусиазъм и желание да дарят  добро, зарадваха хората от Дома, прекарвайки целия си следобед с тях. Със собственоръчно изработени играчки и  картички те преобразиха всяка стая в  социалното заведение, както  и голямата зала, в която възрастните хора се събират по празници. Празничната  еуфория обхвана и служителите на Дома, които оживено помагаха при украсяването.

Младите добротворци се погрижиха за коледния дух като занесоха елхи, украса, малки подаръчета и дарения направени от родители, част от родителския клуб  „Заедно в час”, създаден в рамките на проекта.  

Изключително приятни и полезни бяха разговорите с възрастните хора, споделените спомени и истории за традициите по Коледа и предпразничната подготовка.

Денят беше изпълнен с много емоции, работа, снимки и обещания за нови срещи много скоро…

 

 


На 28.11.2018 г. участниците в екип „Професии“, с ръководител Керка Милушева  проведоха интерактивно занятие на тема „Съставяне на личен бюджет.Семеен бюджет, спестяване, инвестиции“. В рамките на обучението  учениците   съставяха личния бюджет, учиха  как се прави семейния  бюджет, правиха разлика между пасив и  актив.  Екипът се  съсредоточи върху разходите, за да могат да се научат  да си правят сметката, да планират и разпределят наличните си средства. 

Трудност за учениците се оказа откриването на разликите между  постоянни  и  променливи  разходи.Проведеното занятие е плавен преход от  наученото в  класната стая  към  реалния живот след училище. Предоставената   качествена информация  е стимул за професионалните развитие на учениците ,  насърчавани да се  обучават и в бъдеще и да намерят място на пазара на труда, с достойно заплащане и висок социален статус.

 

 


На 26.11.2018г. участниците в групата „Аз, гражданинът“ се срещнаха с госпожа Даниела Стефанова – секретар на МКБППМН. Те се запознаха с основни функции на Комисията като организиране и координиране на социално-превантивната дейност, контролиране навременното изпълнение на възложените задачи на обществените възпитатели, взаимодействие с инспектор Детска педагогическа стая и отдел „Закрила на детето”, подпомагане на родители, настойници и попечители, които срещат затруднения при възпитанието на децата си и други. Госпожа Стефанова разкри пред учениците, че основен проблем сред младите хора е агресията – вербална и физическа, която се проявява както в училище, така и извън него. Тази тема предизвика истинска дискусия, която премина в обсъждане на правата и задълженията на малолетните и непълнолетните лица. Учениците разбраха колко е трудна работата на всички членове на Комисията – психолози, педагози, юристи, лекари, експерти и общественици, чиито усилия са съсредоточени в превантивни мероприятия, насочени към децата.

 

 


На 16.11.2018 г.в сградата на ЕГ „Христо Ботев“ се състоя  откриваща конференция по проект „В търсене на значимите“ , Приоритет 1 „ Реализиране на различни форми на работа, водещи до пълноценна социализация на децата и учениците от етническите малцинства“, финансиран от Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства /ЦОИДУЕМ/.

Директорът на ЕГ „Христо Ботев“ и ръководител на проекта Йорданка Чавдарова   представи целите, стойността, срока за изпълнение, целеви групи, екипа и очакваните резултати от предвидените по проекта дейности. Тя даде думата и на ръководителите на екипите и участници в проекта да споделят своите  впечатления от  работата си до момента.

Денят на конференцията не бе избран случайно, защото 16 ноември е ден на толерантността и с представянето на проекта Езиковата гимназия даде поредния добър пример в тази посока. Проектът „В търсене на значимите“ цели пълноценна социализация на ученици чрез изграждане на умения за живот в общност с други хора. Тези умения включват усвояването на определени правила, социални норми, език и начин на общуване, модели на поведение, ценности и нагласи.Чрез създаване на четири екипа – „Слава“, „Добротворец“, „Професии“ и „Аз, гражданинът“  участниците в проекта следва да развият богат набор от социални умения, да натрупат опит от общуване в различни социални сфери, а родителите деликатно да бъдат включени в натрупването на социален опит. За първи път в град Кърджали ще бъде проведена игра „Градско социализиране“ , която ще направи институциите по-близки и разпознаваеми за учениците и техните родители  и ще повиши доверието им към тях като партньори, а не като „обществен враг“. За работа със семейството за разясняване на ползите от образованието на учениците от етническите малцинства ще се  сформира родителски клуб „Заедно в час” като  в него ще се включат  родители, представители на различни професии и етноси като добър пример за нуждата от продължаване на образованието и постигането на висок социален статус. В рамките  дейностите по проекта в продължение на 10 месеца ще бъдат подготвени и излъчени предавания по различни обществено значими теми и с широк местен отзвук, подготвени съвместно от ученици и родители. Заниманията ще приключат с лятната изследователска академия и образователно – изследователски екскурзии, в различни направления базирани върху връзката между училището и реалния живот.

 


На 12 ноември 2018 година участниците от екип „Слава” представиха креативно своето проучване по проектната работа. Задачата на учениците бе свързана с изследователска дейност – да намерят и обработят информация за обектите на град Кърджалия, които да докажат, че нашият град е символ на толерантното поведение. Като краен продукт младите ботевци изготвиха стена на толерантността – „Всички сме равни” по случай световния ден на толерантността – 16 ноември и

 презентираха готовия продукт  – „Кърджали-градът на толерантността”.  По творчески начин те показаха своето индивидуално авторско разбиране за интересът към историята и забележителностите на гр. Кърджали.

 


На 07.11.2018 г. участниците в екип „Професии“, с ръководител Керка Милушева презентираха работата си по изготвянето на родословно дърво на професиите на своите  семейства. Учениците споделиха,че им е били изключително интересно да се разровят в професионалния път на своите баби, дядовци, родители и роднини като сами откриха най-желаните професии в региона.

Реализирането на дейността целеше младежите да получат качествена информация за професионалните си възможности и по този начин да бъдат стимулиране да се обучават и в бъдеще и да намерят достойно място на пазара на труда. 

 

 

 

 


На 30.10.2018 година учениците от екип „Аз, гражданинът“ , по проект „ В търсене на значимите“ с ръководител Рада Ангелова, проведоха първото си посещение на обществена институция. Те се запознаха с устройството на банката и с реда, който клиентите трябва да спазват при своите посещения. Директорът на Централния клон на ОББ гр. Кърджали, госпожа Христина Тодорова, им обясни в какво се състоят основните банкови операции, разликите между дебитни и кредитни карти, както и видовете кредити. Тя им разказа с какво се занимават банковите служители и какви са техните отговорности. Учениците се запознаха подробно както с интернет банкирането , така и с мобилното банкиране. Накрая ги посъветва как да се пазят от хакерски атаки в интернет пространството и как да оперират с банкови карти.

Срещата се оказа много ползотворна и събуди интереса на учениците към сфера, която традиционно е непозната и трудна за разбиране.

 

 


На 26.10.2018г.  25 ученици от екип «Слава» по проект «В търсене на значимите» в ЕГ “Христо Ботев” , с ръководител Диана Георгиева проведоха екипно занятие на тема „Другият, различният, същият.” – урок за формиране на толерантно поведение сред тийнейджъри.

Участниците в групата представиха своите индивидуални виждания по емоционален начин относно толерантното поведение сред съучениците си и предложиха различни игри, съобразени с възрастта им. Участието им в проекта даде възможност да вземат думата по въпроси, които пряко ги засягат и вълнуват.Практическото занятие имаше за цел да формира социални компетентности и умения за водене на диалог.

 

 

 


На 25.10.2018г. учениците от екип „Добротоворец“ , по проект „В търсене на значимите“ с ръководител Нефие Садула проведоха първото си обществено мероприятие. Те трябваше да окопаха дръвчетата посадени от техни съученици в градския парк „Арпезос-север“.

При посещението добротворците установиха, че голяма част от дръвчетата са изсъхнали и неподдържани, което постави нова задача пред тях-през месец март да облагородят изсъхналите зелени площи.

Идеята за инициативата се роди спонтанно след като екипът се запозна с основните цели и задачи на проекта, който дава възможност учениците сами да организират и популяризират доброволческия труд като важна социална ценност и обществен феномен.

Добротворците обещават ,че това е само първата от поредицата обществено значими инициативи в полза на местната общност.

  

                             Проект „В търсене на значимите“

Проектът „В търсене на значимите“ цели пълноценна социализация на ученици чрез изграждане на умения за живот в общност с други хора.Тези умения включват усвояването на определени правила, социални норми, език и начин на общуване, модели на поведение, ценности и нагласи.Чрез създаване на четири екипа- „Слава“, „Добротворец“, „Професии“ и „Аз, гражданинът“  участниците в проекта следва да развият богат набор от социални умения, да натрупат опит от общуване в различни социални сфери, а родителите деликатно да бъдат включени в натрупването на социалния им опит.

Считаме, че чрез участието си в проекта и неговото успешно реализиране ще окажем реална подкрепа на младежи на възраст 14 – 17 г. чрез развитие на самочувствие, самоувереност, работа в екип и други умения да се справят с трудностите, които им предстоят след като излязат от системата на средното образование. Позовавайки се на силните им страни, умения, таланти, желания ние ще помогнем чрез дейностите по проекта на всички участници    да намерят своето достойно място не само на образователната сцена, но и в социално- обществен аспект.Заедно с това ще дадем иновационна стратегия за интеграция чрез овластяване на всеки един участник в проекта, по пътя му към кариерна и професионална реализация. Акцент в проекта ще бъде заклеймяването на порочните практики на сегрегация, равнопоставеност , изграждане на диалог и запознаване на обществеността в град Кърджали с целите и приоритетите на програмата.В рамките на проекта, с продължителност 10 месеца ще бъдат подготвени и излъчени предавания по различни обществено значими теми и с широк местен отзвук, подготвени съвместно от ученици и родители с различен етнически и социален статус. Лятната изследователска академия и образователно – изследователски екскурзии ще бъдат в различни направления включващи еклектиката между училище и реален живот.

За първи път в град Кърджали ще бъде проведена игра „Градско социализиране“ , която ще направи институциите по-близки и разпознаваеми за учениците и техните родители  и ще повиши доверието им към тях като партньори, а не „обществен враг“.

За работа със семейството за разясняване на ползите от образованието на учениците от етническите малцинства ще се  сформира родителски клуб „Заедно в час” като поканим родители, представители на различни професии и етноси като добър пример за нуждата от продължаване на образованието и постигането на висок социометричен статус.


Постоянен линк към тази тема: http://botev-kardzhali.com/proekti/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82-%d0%b2-%d1%82%d1%8a%d1%80%d1%81%d0%b5%d0%bd%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d0%b7%d0%bd%d0%b0%d1%87%d0%b8%d0%bc%d0%b8%d1%82%d0%b5/