Публична покана № 01/06.04.2017

 

 

 

 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

№ 01/06.04.2017

 

Наименование/Предмет: Доставка на материали, оборудване и обзавеждане за дейностите по проект BG05M2OP001-3.0020239 „Приятели“

 

РАЗДЕЛ 1: ДАННИ ЗА БЕНЕФИЦИЕНТА

 

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

 

Официално наименование: Сдружение „Училищно настоятелство Христо Ботев” – град Кърджали
Адрес: гр. Кърджали, ул. „Ген. Чернозубов” № 19

 

Град: Кърджали Пощенски код: 6600

 

Държава: България
Лице за контакт:

Йорданка Чавдарова

Телефон: 0885641831
Електронна поща:

hristobotev_un@abv.bg

Факс:
Интернет адрес/и(когато е приложимо)

www.botev-kardzhali.com

ВСИЧКО ЗА  Публична покана № 01/06.04.2017, Всички документи

Постоянен линк към тази тема: https://botev-kardzhali.com/%d0%bf%d1%83%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d1%87%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d0%be%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d0%b0-%e2%84%96-0106-04-2017/