Събиране на оферти с обява

ПУБЛИЧНО СЪОБЩЕНИЕ ЗА НАБИРАНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

за избор на изпълнител на дейност

Осигуряване на информираност и публичност на дейностите по проекта

по проект BG05M2OP001-3.0020239 „Приятели”,

съгласно изискванията на ЗУСЕСИФ и ПМС 118/2014 и ПМС 160/2016

 

 

административен ДОГОВОР

ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА

ФИНАНСОВА ПОМОЩ:                                    BG05M2OP001-3.0020239-С01

 

БЕНЕФИЦИЕНТ:                                                                Сдружение училищно настоятелство „Христо Ботев” – град Кърджали


ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Сдружение „Учлищно настоятелство „Христо Ботев” – град Кърджали, бенефициент по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (БФП) BG05M2OP001-3.002 «Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила» (втори срок), Оперативна програма «Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020» за изпълнение на проект BG05M2OP001-3.0020239 „Приятели”

 

  • Обява                              Дата на публикуване: 20.03.2017 г.

  • Образци                         Дата на публикуване:20.03.2017 г.

Постоянен линк към тази тема: https://botev-kardzhali.com/%d1%81%d1%8a%d0%b1%d0%b8%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d0%be%d1%84%d0%b5%d1%80%d1%82%d0%b8-%d1%81-%d0%be%d0%b1%d1%8f%d0%b2%d0%b0/