Участие на екип от ЕГ „Христо Ботев” град Кърджали в Национална програма “Квалификация” 2018 г модул “Мобилности за посещение на училища с кабинети за медиация и развита IT структура”.

От участието на екипа от ЕГ “Христо Ботев” град Кърджали в Национална програма „Квалификация“ – 4.1.6. Мобилности за посещение на училища с кабинети за медиация и развита IT структура, одобрена с Решение №271/20.04.2018 г. на Министерски съвет

Училището разкри нови възможности :

  1. За усвояване на знания и формиране на умения и компетентности, свързани с използване на иновативни методи в преподаването, съвременни методи в оценяването на учебните резултати, диагностика на личностното развитие и консултирането на учениците с оглед постигане на качествено образование и личностно развитие.
  2. За прилагането на модели за създаване и развитие на позитивна училищна среда, включително за подобряване на взаимодействието между семейството и училището, привличане на родителите за по-активно участие в училищната общност и за ефективно управление на класа.
  3. За повишаване на подготовката на педагогическите специалисти с управленски функции за прилагане на съвременни модели за управление на образователните институции, лидерство за ефективна организация на училищните дейности и координация на педагогическите екипи.“

 

След посещението на  СУ „П.Яворов” гр. Сливен  в ЕГ „Христо Ботев” Кърджали, бяха реализирани следните задачи :

  1. Внедряване на образователни електронни ресурси, електронни платформи /Уча се/, електронен дневник.
  2. Организирано обучение за работа с електронен дневник .
  3. Изграждане на Wi-Fi мрежи за нуждите на училищното образование.

27.11.2018 год.

Постоянен линк към тази тема: https://botev-kardzhali.com/%d1%83%d1%87%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d0%b5%d0%ba%d0%b8%d0%bf-%d0%be%d1%82-%d0%b5%d0%b3-%d1%85%d1%80%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%be-%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b5%d0%b2-%d0%b3/