Връщане към ПРОЕКТИ

„Система за кариерно ориентиране в училищното образование“


ПГПЧЕ „Христо Ботев“-гр.Кърджали е определено за пилотно училище при из­пъл­не­нието на Про­ект BG05M2OP001-2.001-0001 „Сис­те­ма за ка­ри­ер­но ори­ен­ти­ра­не в учи­лищ­но­то об­ра­зо­ва­ние“, фи­нанси­ран от Опе­ра­тив­на прог­ра­ма „На­у­ка и об­ра­зо­ва­ние за ин­те­ли­ген­тен рас­теж“, съ­фи­нан­си­ра­на от Ев­ро­пейс­кия съюз чрез Ев­ро­пейс­ки­те струк­тур­ни и ин­вес­ти­ци­он­ни фон­до­ве.
Цел на проекта е създаването на интегрирана система за реализация и заетост по придобитата квалификация на завършващите средно образование в съответствие с изискванията на пазара на труда. За реализацията на проекта е изготвена Програма за кариерно ориентиране на учениците на ниво училище.
Kомпоненти:
  1. Създаване на годишен план изпълнение на Програмата.
  2. Създаване на месечни планове за работата на клуб „Кариера“ ( обoрудван в училище)
  3. Разпределение на темите по месеци, ядра, класове и паралелки.
  4. Попълване на въпросниците от Националния портал за кариерно ориентиране на учениците (orientirane.mon.bg) от учениците от 10 и 12 клас.
  5. Запознаване с Рейтинговата система на висшите училища в България – учениците от втори гимназиален етап на профилираното и професионалното образование.
  6. Кариерно ориентиране на застрашените от отпадане ученици.
  7. Осигуряване на връзка между съответния етап на образование и/или вид училище с пазара на труда (в сътрудничество с центрове за кариерно ориентиране и развитие, институции, работодатели, бизнес организации).
  8. Провеждане на годишно събитие по кариерно ориентиране.
  9. Отчитане на количествените и качествените показатели за постигнати резултати в края учебната година.
Екип: Йорданка Чавдарова-ръководител, Маноил Димитров – педагогически съветник/психолог, Марина Димова – класен ръководител и Радка Попгеоргиева – отговорник по отчетността.

В клуб “Кариера” се състоя информационна среща „Моето образование в чужбина“
На 30.11.2017 г. в клуб „Кариера” се проведоха изндивидулан срещи с учениците от ЕГ ‘Христо Ботев” и представителите на образователна агенция „Cool travel”.Кандидат- студентите и техните родители имаха възможността да се срещнат с консултантите за висше образование в чужбина и да зададат своите въпроси относно процеса на кандидатстване в престижни университети във Великобритания, Германия ,Холандия др.  Срещите се проведоха от 10.00 до 16.00ч. .Учениците имаха възможността да  получат  индивидуални консултации по темите:
-Как да направя най-правилния избор на специалност?
-Как да избера  подходящ университет и желана програма?
-Как да подготвя отлична кандидатура за чуждестранен университет?
-Как да финансирам образованието си?
-Работа по време на обучението.

 

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Ботевци програмираха успеха си

(Edit Публикация)

По време на Европейската седмица на програмирането  30 ученици от  Езикова гимназия „Христо Ботев“  влязоха в света на програмирането по забавен и нетрадиционен начин. Представители на младежкото звено към Фондация „4.0“ и служители на развойния център на SAP в София     показаха на  Ботевци колко забавно може да бъде програмирането и  какви са кариерните възможности, свързани с него. Срещата  включваше презентация на професиите, свързани с програмирането, както и игра – практическо занимание по програмиране.

В област Кърджали  Езиковата гимназия бе  единствената  одобрена организация  след проведен конкурс в рамките на инициативата „Запознайте се и програмирайте успеха“.     Основна цел на програмата е да   надгражда постигнатите резултати от проектите, реализирани по места в рамките на програма „Знания за успеха“ в областта на STEM обучението и предоставянето на възможности за кариерно ориентиране и развитие.

Инициативата е насочена към ученици   в отговор на предизвикателствата към тях: разбиране на дисциплините, свързани с информатика и ИТ; практическо онагледяване на преподавания материал по информатика и ИТ; мотивация за изучаване на информатика и ИТ; очаквания на пазара на труда, свързани с дигиталните компетенции.

Освен представяне на програмирането по нетрадиционен начин, инициативата има за цел да вдъхнови интереса на учениците към програмирането и да ги подпомогне в избора им на кариера. В края на срещите учениците   получиха сертификати за участие, а най- добрите програмисти Антоан Русев и  Валентина  Тодорова  от 10 Н2  спечелиха индивидуални награди.

 

 “Професиите на моето бъдеще“  представени  в Езикова гимназия „Христо Ботев“-гр. Кърджали

Заключителното събитие „Професиите на моето   бъдеще“  събра  ученици, учители, ръководство и  кариерни консултанти в Актовата зала на Езиковата гимназия.Училището  е едно от пилотните учебни заведения в страната, които апробираха Проект BG05M2OP001-2.001-0001 „Система за кариерно ориентиране в училищното образование“, финансиран от ОП„ Наука и образование за интелигентен растеж“.

Под формата на игра и  с активно участие на учениците от пилотните паралелки бяха представени професиите на бъдещето. Ако се чудите с какво се занимават риуайлурите или пък телехирурзите ,  учениците, участници в проекта ще ви разяснят. В своеобразна викторина на професиите, със състезателен характер, участваха четири отбора-  по един представител от всеки клас. Те приложиха на практика знанията си от участието  в клуб „Кариера“ като отговяваха на въпроси за рейтинговата система в България, за посоките на кариерно развитие, за   Центъра за кариерно  ориентиране  и за клуб “Кариера“.

Играта „Асоциация“ показа широк спектър от професии и актьорски талант на бъдещите лекари, фотографи, учители, счетоводители. Учениците  трябваше да представят избрана професия, с мимика и жестове, а  съучениците   им да я  отгатнат.

Отборите представиха и своето виждане по темата „От какви качества зависи успешната кариера?“ като очертаха и профила на един  истински експерт в професията. На преден план изпъкнаха качествата „инициативен“, „рационален“, „упорит“, “комуникативен“.

За да имаш успешна кариера обаче трябва да получиш качествено образование. За целта учениците нареждаха пъзели с известни български университети като изразиха мнение за предпочитаното от тях висше учебно заведение.

Жури в състава директора на Езиковата гимназия Йорданка Чавдарова и  ръководителя на  ЦКО – Кърджали Яна Илиева определиха като победители отбора номер 4 като критерии им бяха – задълбочени отговори и представяне.

  Събитието завърши  с една ретроспекция на дейностите по кариерно ориентиране в училище – учениците споделиха в неформални разговори впечатленията си от професиографската екскурзия, срещите с работодатели, споделянето на вдъхновяващи лични истории, обученията, дискусиите по тематични филми, интерактивните упражнения, информацията от сайта: orientirane.mon.bg и др.

По мнение на учениците   клуб „Кариера“  в училище е необходим и  се радват, че той ще продължи да функционира и в бъдеще.

 

 


  На 9.06.2017 г. за пръв път в Кърджали се  проведе Конференцията „Образование 21-и век“, която  събра на едно място не само директори, учители и ученици, но и техните родители и представители на образователни институции, организации и местния бизнес.

Езикова гимназия „Христо Ботев“  участва във форума, съвместно с ЦКО- Кърджали  с  представяне на дейностите по проекта „  BG05M2OP001-2.001-0001 „Сис­те­ма за ка­ри­ер­но ори­ен­ти­ра­не в учи­лищ­но­то об­ра­зо­ва­ние“, фи­нанси­ран от Опе­ра­тив­на прог­ра­ма „На­у­ка и об­ра­зо­ва­ние за ин­те­ли­ген­тен рас­теж“, съ­фи­нан­си­ра­на от Ев­ро­пейс­кия съюз чрез Ев­ро­пейс­ки­те струк­тур­ни и ин­вес­ти­ци­он­ни фон­до­ве.

Проектният екип имаше за цел да запознае обществеността с работещи модели и действащи механизми за модерно иновативно кариерно   ориентиране.

Основните акценти на презентацията бяха свързани с реализирането на методи и подходи за придобиването на знания и компетентности, удовлетворяващи ученическите потребности в 21 – ви век.

 


На 23.05.2017 година в клуб „Кариера”  се проведе  среща между учениците от XI клас и Айдън Мехмед, предстaвител на LinkedIn за България.Целта на срещата бе запознаване на Ботевци с платформата за кариерен профил. LinkedIn   е онлайн социална мрежа за търсене и установяване на делови контакти. Ползвателите на LinkedIn могат да използват списъка си от контакти за разни цели:да бъдат представени чрез съществуващи контакти и да разширяват връзките си;да извършват Интернет търсене на компании, хора, групи по интереси;да публикува професионално резюме за Интернет търсене на работа;да препоръчват и да бъдат препоръчвани;да публикуват обяви за ваканции (за персонал);да създават групи по интереси.

Айдън Мехмед   отговаря за връзките с корпоративните клиенти от района на Балканите,Турция и още  десетки страни.Той е бивш възпитаник на Езиковата гимназия, успешно реализиран и с изключителни познания в различни области.Той разказа за пътя  на успеха   и с вдъхновяваща реч  призова учениците да помислят от сега за бъдещето си развитие.Младежите бяха впечатлени от истинската история на Айдън и след края на срещата се допитаха за различните възможности,които предлага социална мрежа за LinkedIn . Айдън обеща да регистрира в системата   и Езиковата   гимназия,като училището с най- висок рейтинг в област Кърджали.

С тази среща се затвърдиха алумните дейности в  училището   по  про­ект BG05M2OP001-2.001-0001 „Сис­те­ма за ка­ри­ер­но ори­ен­ти­ра­не в учи­лищ­но­то об­ра­зо­ва­ние“, фи­нанси­ран от Опе­ра­тив­на прог­ра­ма „На­у­ка и об­ра­зо­ва­ние за ин­те­ли­ген­тен рас­теж“, съ­фи­нан­си­ра­на от Ев­ро­пейс­кия съюз чрез Ев­ро­пейс­ки­те струк­тур­ни и ин­вес­ти­ци­он­ни фон­до­ве.

 


В периода 28-30 април 2017г., в град Сандански, се проведе Х-тата Национална олимпиада по гражданско образование. Единайсетокласничката   Петя Миленова  Кръстева  от   ЕГ “Христо Ботев”   e  единственият представител от  област Кърджали, който  се класира  за  юбилейния  кръг на  Националната олимпиада.

На събитието присъстваха 87 ученици от цяла България, разпределени в три възрастови групи I-IV , V-VIII, IX-XII клас. Това са млади хора, на които олимпийската надпревара предоставя възможността за творческа изява, демонстрация на задълбочени познания, придобити практически умения и компетентности в областта на гражданското образование. Учениците са подготвени от четиридесет и седем учители , които мотивират и формират социално ангажирани личности с изградени умения и компетентности за пълноценна реализация в съвременното демократично общество. Избраните да участват на финала на олимпиадата се пребориха с конкуренцията на общо близо 500 проекта, участвали на областно ниво.

По регламент  учениците   през първия ден решават казуси, подготвени от националната комисия,  ръководена от   доайена по гражданско образование доцент доктор Захари Захариев.

Петя избра да пиши  за „невинните игри” и “робството”, в чийто плен попадат младежи и възрастни при системното закупуване на лотарийни билети. Вторият ден протече в зашита  на проектите на участниците. Петя защити своята иновационна стратегия за  справяне с младежката безработица и  некоректното заплащане на детски труд.   Изборът на тема не е случаен.  Ученичката е част от пилотната паралелка в Езиковата гимназия, в която успешно се работи  по  проекта  за „Сис­те­ма за ка­ри­ер­но ори­ен­ти­ра­не в учи­лищ­но­то об­ра­зо­ва­ние“, фи­нанси­ран от Опе­ра­тив­на прог­ра­ма „На­у­ка и об­ра­зо­ва­ние за ин­те­ли­ген­тен рас­теж“, съ­фи­нан­си­ра­на от Ев­ро­пейс­кия съюз чрез Ев­ро­пейс­ки­те струк­тур­ни и ин­вес­ти­ци­он­ни фон­до­ве

Журито, което беше съставено от университетски преподаватели, остана изключително впечатлено от познаването на нормативната база  и проблематика „детски труд“, които демонстрира Петя. Представянето на проекта я постави в ТОП 10 с 97 т. от максимум  100.  Последва похвала от господин Коста Костов – главен експерт  по философия и гражданско образование в МОН . С това представяне  ученичката от Езиковата гимназия  е получила достатъчно  брой точки , за да стане  лауреат, но тъй като е  в  11 клас,   не може да й се присъди това отличие.

Успехът мотивира нея и преподавателят й Марина Димова,   да  продължават да работят  успешно  и да прибавят към множеството от  награди  на ЕГ “Христо Ботев”, гр. Кърджали   званието лауреат на Национална олимпиада по гражданско образование.

По време на престоя в град Сандански Ботевци имаха възможността да участват и в културна обиколка  до Роженския манастир и Мелник. Любезните домакини бяха организирали и   тържествената вечеря ,   на която   всички участници бяха удостоени с грамоти и книги  за успешното си представяне.

Само да припомним, че през тази година ЕГ „Христо Ботев“  има 26 ученици класирани на различни  Национални олимпиада, което безспорни й отрежда едно от челните позиции на образователната карта на България.


На 21. 04. 2017 г.  учениците  от Випуск 10 клас  в   ЕГ „Христо Ботев“- гр. Кърджали  бяха гости на Съдебната палта в града. В рамките на посещението те имаха възможност да опознаят     сградата на съда,  възможностите за предоставяне на съдебно-административни услуги и информация,  организацията на работа на съдиите, прокурорите и съдебните служители,  Интернет страницата на съда и   възможностите за получаване на информация от този източник. С любезното съдействие на съдия  Байданова и съдия Еланчева , учениците се запознаха с отговорната работа на българския съд и усетиха атмосферата, която цари там.

В оживена и интересна дискусия, съдиите  отговори на въпросите на учениците и ги запознаха със спецификата на своята работа . Професиографската екскурзия  под ръководството на Марина Димова, ст. учител по философия в ЕГ „Христо Ботев“  се осъществи в рамките на  Про­ект BG05M2OP001-2.001-0001 „Сис­те­ма за ка­ри­ер­но ори­ен­ти­ра­не в учи­лищ­но­то об­ра­зо­ва­ние“, фи­нанси­ран от Опе­ра­тив­на прог­ра­ма „На­у­ка и об­ра­зо­ва­ние за ин­те­ли­ген­тен рас­теж“, съ­фи­нан­си­ра­на от Ев­ро­пейс­кия съюз чрез Ев­ро­пейс­ки­те струк­тур­ни и ин­вес­ти­ци­он­ни фон­до­ве.

 


Гостите приветстваха присъстващите и благодариха на ръководството на Езиковата гимназия за предоставената възможност да презентират преимуществата на образованието в Русия и да разяснят начина за подаване на документи по електронен път. Господин Павел Владимирович Журавльов  – ръководител на представителството на Россътрудничество в Република България, директор на Руския културно-информационен център.заяви, че владеенето на руски език разкрива неподозирани възможности в бизнес средите, хуманитарните науки, както и в областта на точните науки и получавайки качествено образование в Русия всеки млад човек би могъл да се реализира професионално във всяка точка на света, защото руските дипломи за висше образование са признати по целия свят. Г-н Константин Пеев подробно обясни механизма за кандидатстване във висши учебни заведения в Русия, като подчерта, че Руската федерация осигурява стипендии за всеки един кандидат.
Амбициозните момичета и момчета проявиха нескрит интерес към предложението за обучение в над петстотин престижни университета и над шестстотин и петдесет направления и специалности, за които няма такси. Битовите условия и отпускането на стипендия са още една причина да се погледне към образованието в Русия.
Подобни срещи като днешната възпитаниците на Езиковата гимназия „Христо Ботев“ имат доста често, но днес със сигурност мнозина ще пренаредят желанията си и възможностите да учат в Русия.

 


През месец март гости в часовете по Етика и право в 10 клас бяха съдия Байданова, съдия Запрянова и съдия Еланчева. Учениците  от десети клас имаха възможността да се осведомят за ежедневието на един съдия, каква е структурата на съдебната система и как се взимат справедливи решение. Ръководството на Гимназия и училищният екип по проекта изказват благодарност на гостите, които освен представители   на съдебната система са и родители на бивши и настоящи ученици  на  ПГПЧЕ „Христо Ботев”.
Това   е добрият пример за диалог межди образователната институция и   родителската общност, обединени около общата идея за успех и професионално развитие на младежите.
Срещите се организират в рамките на проект BG05М20Р001-2.001-0001 „СИСТЕМА ЗА КАРИЕРНО ОРИЕНТИРАНЕ В УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ“.

 


16.03.2017г.

Учениците  от пилотната паралелка от XI клас днес работиха по темата „Ин­с­т­ру­мен­ти за взе­ма­не на ре­ше­ние“.Чрез методите за рефлексия и обсъждане те дискутираха за алгоритмите за взимане на решение и как да преценят кое решение е по-добро. Техни модератори бяха класния ръководител и педагогическия съветник.

Дейността се реализира  в рамките на проект BG05М20Р001-2.001-0001 „СИСТЕМА ЗА КАРИЕРНО ОРИЕНТИРАНЕ В УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ“.

 

 


В ПГПЧЕ ‚Христо Ботев“- гр. Кърджали се проведе образователно изложение. Гости на дванадесетокласниците бяха представители на Тракийския университет в гр. Стара Загора. Студенти представиха на бъдещите си колеги медицинския и педагогическия факултет. Учениците имаха възможността да задават въпроси за начините на кандидатстване, нужни документи, балообразуване.

По време на форума зрелостниците от ПГПЧЕ „Христо Ботев“- гр. Кърджали бяха запознати  от Ръководството на училището   с Рейтинговата система на висшите училища в България, достъпна  на сайта на МОН http://orientirane.mon.bg/?m=34.

Срещата се организира в рамките на проект BG05М20Р001-2.001-0001 „СИСТЕМА ЗА КАРИЕРНО ОРИЕНТИРАНЕ В УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ“.

 


На 14.03.2017г. учениците от XII Н3  от пилотната паралелка  в ПГПЧЕ „Христо Ботев” –гр.Кърджали отново бяха гости на ЦКО- Кърджали.Дванадесетокласниците бяха сърдечно посрещнати от Мариана Карева, кариерен консултант. Темата на семинара бе „Уме­ния за оп­ре­де­ля­не на це­ли”, от ядроОсъз­на­ва­не на въз­мож­нос­ти­те”. Учениците  имаха възможността да се занимават  с ин­те­рак­тив­ни уп­раж­не­ния  на тема „Про­фе­сии и ка­ри­ер­ни пъ­те­ки“, както и да гледат филма „Про­фе­сия и ка­ри­е­ра“.След приключване на груповата работа ,някои от  зрелостниците  останаха за индивидуална консултация, по време на която се запознаха с  На­ци­о­на­лния пор­тал за ка­ри­ер­но ори­ен­ти­ра­не на уче­ни­ци  на МОН http://orientirane.mon.bg/?m=111   .Тази среща се осъществи в рамките на проект BG05М20Р001-2.001-0001 „СИСТЕМА ЗА КАРИЕРНО ОРИЕНТИРАНЕ В УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ“.

“.


Индивидуалното консултиране става все по- популярно сред гимназистите  в ПГПЧЕ „Христо Ботев”. В Клуб  „Кариера”  те намират търсените отговори по коя кариерна пътека да  тръгнат , коя професия им е „по мярка”  или просто да обсъдят бъдещи стратегии за финансиране на образованието си.

Тази личностна подкрепа  става възможно благодарение на отличното сътрудническо между   училищния екип  и  кариерните консултанти   от ЦКО- Кърджали. Дейностите се реализират по Проект BG05М20Р001-2.001-0001 „СИСТЕМА ЗА КАРИЕРНО ОРИЕНТИРАНЕ В УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ“.

 


 07.03.2017

Провеждане на Второ анкетно проучване в  пилотната паралелка в XI клас  за определяне ефективността на прилаганите подходи,методи и организационни форми на работа по програмата за кариерно ориентиране на учениците в  ПГПЧЕ „Христо Ботев“-гр.Кърджали. Учениците отговарят анонимно на 15 въпроса , свързани с проведените дейности  по    Проект BG05М20Р001-2.001-0001 „СИСТЕМА ЗА КАРИЕРНО ОРИЕНТИРАНЕ В УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ“.

.

 

 

 

 

 

 


На 24.02.2017 г., се проведе професиографска екскурзия с учениците от пилотната паралелка в 8 клас. Занятието се осъществява по Проект

BG05М20Р001-2.001-0001 „СИСТЕМА ЗА КАРИЕРНО ОРИЕНТИРАНЕ В УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ“.

Учениците посетиха БНР- Кърджали като имаха възможността да се запознаят практически с работата на редакторите, тон-режисьорите и журналистите в местната медия. Учениците имаха възможността да прочетат новините в ефир и да видят как се случва магията на радио- предаването.

 

 

 

 

 

 


На 14.02.2017г. се проведе занимание на тема „Конфликти” с учениците от от пилотната паралелка в 8 клас. Занятието се осъществява по Проект BG05М20Р001-2.001-0001 „СИСТЕМА ЗА КАРИЕРНО ОРИЕНТИРАНЕ В УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ“.

Учениците се запознаха с основните видове конфликти и проведоха дискусия как да се справят с тях в ежедневието.Особено интересна бе играта „Хартиеният човек” и упражнението „Как да преговаряме,за да постигаме резултати и успехи”.

 

 

 

 

 

 


На 31.01.2017 г. се проведоха алумни дейности с учениците от випуск 10 клас по Проект BG05М20Р001-2.001-0001 „СИСТЕМА ЗА КАРИЕРНО ОРИЕНТИРАНЕ В УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ“. Гост в часовете по етика и право бе Боян Каменов, бивш възпитаник на Гимназията, студент 1 курс по право в СУ „Климент Охридски“-гр. София. Срещите бяха изключително полезни за десетокласниците, които смятат за в бъдеще да упражняват професията на юриста.

 

 

 

 

 

 


24.01.2017 г,Провеждане на Първо анкетно проучване за определяне ефективността на прилаганите подходи, методи и организационни форми на работа по програмата за кариерно ориентиране на учениците в ПГПЧЕ „Христо Ботев“-гр.Кърджали. Дейността се изпълнява по Проект BG05М20Р001-2.001-0001 „СИСТЕМА ЗА КАРИЕРНО ОРИЕНТИРАНЕ В УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ“. В анкетното проучване участваха 26 ученици от пилотната паралелка в 11 клас.

 

 


24.01.2017 г.

Провеждане на Първо анкетно проучване за определяне ефективността на прилаганите подходи, методи и организационни форми на работа по програмата за кариерно ориентиране на учениците в ПГПЧЕ „Христо Ботев“-гр.Кърджали. Дейността се изпълнява по ПроектBG05М20Р001-2.001-0001 „СИСТЕМА ЗА КАРИЕРНО ОРИЕНТИРАНЕ В УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ“. В анкетното проучване участваха 26 ученици от пилотната паралелка в 12 клас.

 

 

 

 

 

 


17.01.2017 г,

На 17. 01.2017 г., в 10 клас се проведе занятие по Проект BG05М20Р001-2.001-0001 „СИСТЕМА ЗА КАРИЕРНО ОРИЕНТИРАНЕ В УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ“. Тема : Компетентности и способности “. Занятието беше организирано под формата на групова работа и обсъждане на казуси. Дискусията бе насочена към откриване на важните неща, които трябва да притежава човек, ако иска да бъде експерт в работата си. Учениците са запознаха с хоризонталната и вертикална скала на израстване. Часът бе воден от кариерните консултанти, участници в проекта.

 

 

 

 

 

 

 


20.12.2016 г,

Провеждане на интерактивна игра „Промени света“ в клуб „Кариера“ с учениците от випуск 10 клас. Интерактивният час бе под надслов „Как България променя света като член на Европейския съюз“. Ученици от десети клас взеха участие в играта „Промени света“, която има за цел да ги запознае с политиката на развитие на Европейския съюз и да стимулира техния интерес и активно участие относно теми, свързани с развитието в глобален план. В тази игра участниците влизат в ролята на политици, учители, изследователи и еколози. В рамките на играта всички участници играят заедно, а ролите им показват отговорността, която носи всяка професия.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


На 12.12.2016 г., бяха проведени среща-семинар с ученици от пилотната паралелка в 12 клас на тема „Умения за определяне на цели“ . Занятието е по Проект BG05М20Р001-2.001-0001 „СИСТЕМА ЗА КАРИЕРНО ОРИЕНТИРАНЕ В УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ“.

За дванадесетокласниците тази тема е изключително актуална, а знанията – необходими, тъй като те са на прага на своя професионален избор. Учениците споделиха свои идеи за бъдеща реализация, изразиха мнение кое е важно – добро образование или добра квалификация. Занятието бе проведено в ЦКО –гр,Кърджали съвместно с кариерните консултанти.

 

 

 


На 22.11.2016 г. бе проведено интерактивно упражнение в пилотната паралелка в 11. клас на тема „Моят избор на висше образование“. Занятието се осъществява по Проект BG05М20Р001-2.001-0001 „СИСТЕМА ЗА КАРИЕРНО ОРИЕНТИРАНЕ В УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ“. Часът бе ръководен от кариерния консултант Мариана Карева от екипа на ЦКО- Кърджали, съвместно с класния ръководител г-жа Нели Яръмбойкова и педагогическия съветник Маноил Димитров. Учениците определиха положителните и отрицателните страни на следването както в чужбина, така и в България. Мнението на класа е , че смятат за в бъдеще да се доверят на висшето образование в България.

 

 

Постоянен линк към тази тема: https://botev-kardzhali.com/proekti/%d1%81%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%bc%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-%d0%ba%d0%b0%d1%80%d0%b8%d0%b5%d1%80%d0%bd%d0%be-%d0%be%d1%80%d0%b8%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b8%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d0%b2-%d1%83/