Връщане към УЧИЛИЩЕТО

Предоставяни услуги

Индикативен списък на услугите, предоставяни от

ЕГ „Христо Ботев“ гр. Кърджали

 

Съгласно чл. 28 от Административнопроцесуалния кодекс и чл. 16 от Наредбата за административното обслужване, за услугите, извършвани от организациите, предоставящи обществени услуги в системата на предучилищното и училищното образование
Издаване на диплома за средно образование
Издаване на служебна бележка за подадено заявление за допускане до държавни зрелостни изпити
Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити
Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи.  (Образец на заявление)
Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование. (Образец на заявление)
Издаване на европейско приложение към дипломата за средно образование (влиза в сила от учебната 2021/2022 учебна година). (Образец на заявление)

Постоянен линк към тази тема: https://botev-kardzhali.com/uchilishteto/%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d1%8f%d0%bd%d0%b8-%d1%83%d1%81%d0%bb%d1%83%d0%b3%d0%b8/