Връщане към Предоставяни услуги

Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити

 1. Наименование на административната услуга

Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити

 1. Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуалния административен акт.

Наредба № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците (чл. 101)

 1. Орган, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт.

Даниела Павлова

Директор на ЕГ „Христо Ботев“ гр. Кърджали

    4.Процедура по предоставяне на административната услуга/издаване на индивидуалния административен акт, изисквания и необходими документи.

Допуснатите до полагане на държавни зрелостни изпити зрелостници получават служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити

 1. Образци на формуляри, които се попълват за предоставянето на административната услуга.

Утвърждават се ежегодно от министъра на образованието и науката.

 1. Начини на заявяване на услугата.

Лично

 1. Информация за предоставяне на услугата по електронен път:

Услугата не се предоставя по електронен път.

 1. Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт.

За съответната сесия на държавните зрелостни изпити

 1. Такси или цени

Не се дължат

 1. Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата.

Регионалното управление на образованието

Министерството на образованието е науката

 1. Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата.

Отказът за издаване се обжалва по реда на АПК

 1. Електронен адрес за предложения във връзка с услугата.

gpche.kj@abv.bg

/електронен адрес на институцията/

 1. Начини на получаване на резултата от услугата

Лично/от родител/настойник на ученика/чрез упълномощено лице

Постоянен линк към тази тема: https://botev-kardzhali.com/uchilishteto/%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d1%8f%d0%bd%d0%b8-%d1%83%d1%81%d0%bb%d1%83%d0%b3%d0%b8/%d0%b8%d0%b7%d0%b4%d0%b0%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d0%bb%d1%83%d0%b6%d0%b5%d0%b1%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%b6%d0%ba%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-%d0%b4%d0%be%d0%bf%d1%83%d1%81/