Връщане към Архив

ПУБЛИЧНА ПОКАНА № 01/06.04.2017

 

 

 

 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

№ 01/06.04.2017

 

Наименование/Предмет: Доставка на материали, оборудване и обзавеждане за дейностите по проект BG05M2OP001-3.0020239 „Приятели“

 

РАЗДЕЛ 1: ДАННИ ЗА БЕНЕФИЦИЕНТА

 

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

 

Официално наименование: Сдружение „Училищно настоятелство Христо Ботев” – град Кърджали
Адрес: гр. Кърджали, ул. „Ген. Чернозубов” № 19

 

Град: Кърджали Пощенски код: 6600

 

Държава: България
Лице за контакт:

Йорданка Чавдарова

Телефон: 0885641831
Електронна поща:

hristobotev_un@abv.bg

Факс:
Интернет адрес/и(когато е приложимо)

www.botev-kardzhali.com

 

Допълнителна информация може да бъде получена на:

S Съгласно І.1)

*  Друго: моля, попълнете Приложение А.I

Публичната покана и документация за участие (спецификации и допълнителни документи) могат да бъдат получени на:

S Съгласно І.1)

* Друго: моля, попълнете Приложение А.ІІ

Офертите трябва да бъдат изпратени на:

S Съгласно І.1)

* Друго: моля, попълнете Приложение А.ІІІ

 

I.2)Вид на бенефициента и основна дейност/и

 

 търговско дружество

S  юридическо лице с нестопанска цел

 друго (моля, уточнете):

 

 обществени услуги

 околна среда

 икономическа и финансова дейност

 здравеопазване

 настаняване/жилищно строителство и места за отдих и култура

 социална закрила

 отдих, култура и религия

S образование

 търговска дейност

 друго (моля, уточнете):

РАЗДЕЛ ІІ.: ОБЕКТ И ПРЕДМЕТ НА ПРОЦЕДУРАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ

 

ІІ.1) Описание

 

ІІ.1.1) Обект на процедурата и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата

 

(Изберете само един обект – строителство, доставки или услуги, който съответства на конкретния предмет на  вашата процедура)

 

(а) Строителство (б) Доставки S

 

(в) Услуги  
 Изграждане

 

 

Проектиране иизпълнение

 

Рехабилитация,реконструкция

 

 Строително-монтажни работи

 

S  Покупка

 

 Лизинг

 

 Покупка на изплащане

 

 Наем за машини и оборудване

 

 Комбинация от изброените

 

Други (моля, пояснете)

………………………………………………………………………..

Категория услуга:№ 

 

 

 

 

Място на изпълнение на строителството:

________________________

________________________

 

код NUTS:     

Място на изпълнение на доставка:

гр. Кърджали, ул. „Ген. Чернозубов” № 19

 

код NUTS: BG 425

Място на изпълнение на услугата:

____________________

____________________

 

код NUTS:     

ІІ.1.2) Описание на предмета на процедурата:

Доставка на материали, оборудване и обзавеждане за дейностите по проект BG05M2OP001-3.0020239 „Приятели“,финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

ІІ.1.3) Общ терминологичен речник (CPV):  22000000

(Посочва се кодът по CPVна предмета на процедурата, включително за всички обособени позиции, когато е приложимо)

1)      Обособена позиция № 1 „Доставка на канцеларски и офис материали  за дейностите по проект BG05M2OP001-3.0020239 „Приятели

CPV код  – 22000000, 30125100-1

2)      Обособена позиция № 2 „Доставка на учебна/специализирана литература, учебни пособия или помагала, материали и сценични костюми за дейностите по проект BG05M2OP001-3.0020239 „Приятели

CPV код  – 39292000-5, 39162110-9, 18000000

3)      Обособена позиция № 3 „Доставка на спортни пособия за дейностите по проект BG05M2OP001-3.0020239 „Приятели

CPV код  – 37400000-2

4)      Обособена позиция № 4 „Доставка на оборудване и обзавеждане за дейностите по проект BG05M2OP001-3.0020239 „Приятели

CPV код  – 30200000-0, 39200000

 

 

ІІ.1.4) Обособени позиции:   да S  не   

Ако да,  офертите трябва да бъдат подадени(отбележете само едно):

 

само за една обособена позиция

 

за една или повече обособени позиции

S

за всички обособени позиции

 

ІІ.2) Количество или обем на обекта на процедурата

 

Общо количество или обем (включително всички обособени позиции, когато е приложимо)

1)      Обособена позиция № 1 „Доставка на канцеларски и офис материали  за дейностите по проект BG05M2OP001-3.0020239 „Приятели

2)      Обособена позиция № 2 „Доставка на учебна/специализирана литература, учебни пособия или помагала, материали и сценични костюми за дейностите по проект BG05M2OP001-3.0020239 „Приятели

3)      Обособена позиция № 3 „Доставка на спортни пособия за дейностите по проект BG05M2OP001-3.0020239 „Приятели

4)      Обособена позиция № 4 „Доставка на оборудване и обзавеждане за дейностите по проект BG05M2OP001-3.0020239 „Приятели

 

Съгласно техническата спецификация, неразделна част от документацията.

 

Прогнозна стойност в лева, без ДДС (когато е приложимо)

(в цифри) 49 166,67 лева

или от ____________________ до _________________

 

Максимални прогнозни стойности по обособени позиции в лева, без ДДС ( в цифри):

1)      Обособена позиция № 1 „Доставка на канцеларски и офис материали  за дейностите по проект BG05M2OP001-3.0020239 „Приятели” – 1 778,33 лева

2)      Обособена позиция № 2 „Доставка на учебна/специализирана литература, учебни пособия или помагала, материали и сценични костюми  за дейностите по проект BG05M2OP001-3.0020239 „Приятели” – 19 278,17 лева

3)      Обособена позиция № 3 „Доставка на спортни пособия за дейностите по проект BG05M2OP001-3.0020239 „Приятели” – 7 500,00 лева

4)      Обособена позиция № 4 „Доставка на оборудване и обзавеждане за дейностите по проект BG05M2OP001-3.0020239 „Приятели” – 20 610,17 лева

 

 

ІІ.3)  Срок на договора

 

Срок за изпълнение:

Минимум 1 месец (от сключване и влизане в сила на договора), но не по-късно от срока на изпълнение на Договора за безвъзмездна финансова помощ (22.01.2019 г.).

 

 

РАЗДЕЛ ІІІ: ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

 

ІІІ.1) Условия, свързани с изпълнението на предметана процедурата

 

ІІІ.1.1) Изискуеми гаранции (когато е приложимо)

 

1.1.a Гаранция за добро изпълнение (не повече от 5на сто от стойността на договора за изпълнение):

 

НЕ Е ПРИЛОЖИМО

1.1.б Гаранция за участие (не повече от 1 на сто от прогнозната стойност на договора):

 

НЕ Е ПРИЛОЖИМО

 

Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за изпълнение.

 

 

ІІІ.1.2) Условия и начин на финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредби, които ги уреждат

Финансирането по настоящата процедура се осъществява по проект BG05M2OP001-3.002-0239 „Приятели”, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Плащанията се извършват в лева по банков път по сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Условията и начина на плащане по процедурата са както следва:

–          В срок от 20 (двадесет) дни след осъществяване на доставка на заявени от Възложителя артикули и подписване на двустранен приемо-предавателен протокол за извършване на доставките и предоставяне на оригинална фактура от избрания изпълнител.

 

ІІІ.1.3) Условия от договора за изпълнение, които могат да бъдат изменяни в хода на изпълнението му:  (Или: Условия от изпълнението на предмета на процедурата, които могат да бъдат изменяни в договора:) или (Възможни промени в условията за изпълнение на предмета на процедурата/клаузите на договора: )  (когато е приложимо)

1)      Договорът за изпълнение може да бъде изменян и/или допълван само при спазване на разпоредбите на приложимото законодателство;

2)      Доставките по настоящата поръчка ще се изпълняват след предварителна писмена заявка от страна на Възложителя относно вида и количеството на заявените артикули.

3)      Възложителят няма да приеме никакви допълнителни искания за заплащане, вкл. на командировъчни, включително разходи и/или ангажименти по осигуряване на нощувки на служители на Изпълнителя.

4)      Изпълнителят се задължава да опазва цялата информация, свързана с дейността на Възложителя, до която ще получи достъп в процеса на изпълнение.

 

ІІІ.1.4) Други особени условия (когато е приложимо) да S   не  

Ако да, опишете ги:

1)      От процедурата ще бъдат отстранявани кандидати, чиито ценови предложения надхвърлят посочената прогнозна стойност;

2)      Офертната цена е крайна и следва да включва всички разходи по изпълнение на поръчката.

  

ІІІ.2) Условия за участие

 

ІІІ.2.1) Правен статус

Кандидат за изпълнение на услугата може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения. Кандидатите в процедурата се представляват от законните си представители или от упълномощени с нотариално заверено пълномощно лица.

В процедурата за избор на Изпълнител може да участва всеки кандидат, който отговаря на предварително обявените условия.

Съгласно чл. 53, ал. 2 от Закона за управление на Европейските структурни и инвестиционни фондове, за изпълнители не може да бъдат определени лица, за които са налице обстоятелствата за отстраняване от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка съгласно Закона за обществените поръчки. Липсата на обстоятелствата по чл. 53, ал. 2 от ЗУСЕСИФ се доказва от кандидатите:

1. при подаване на офертата – с декларация по чл. 53, ал. 2 от ЗУСЕСИФ, съответно чл. 12, ал. 1, т. 1 от ПМС № 160/01.07.2016 г. (по образец № 1);

2. при подписване на договора за възлагане – с документи, издадени от компетентен орган.

Когато кандидатът, определен за изпълнител, е чуждестранно лице, той представя съответния документ по т. 2, издаден от компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът е установен. Когато в съответната държава не се издават документи за посочените обстоятелства или когато документите не включват всички обстоятелства, кандидатът представя декларация, ако такава декларация има правно значение съгласно законодателството на съответната държава. Когато декларацията няма правно значение, кандидатът представя официално заявление, направено пред компетентен орган в съответната държава.

Възложителят няма да изисква представянето на документите по т. 2, когато обстоятелствата в тях са достъпни чрез публичен безплатен регистър или информацията или достъпът до нея се предоставя от компетентния орган на възложителя по служебен път.

Когато кандидатите са юридически лица, изискванията за липса на обстоятелствата по чл. 53, ал. 2 от ЗУСЕСИФ, съответно чл. 12, ал. 1, т. 1 от ПМС № 160/01.07.2016 г. се прилагат за лицата, които имат право да управляват и/или да представляват кандидата. Ако кандидата предвижда участието на подизпълнители, изискванията се прилагат и за подизпълнителите.

При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с изискванията за липса на обстоятелствата по чл. 53, ал. 2 от ЗУСЕСИФ, съответно чл. 12, ал. 1, т. 1 от ПМС № 160/01.07.2016 г. се доказва за всяко от лицата, включени в обединението. Ако кандидата предвижда участието на подизпълнители, изискванията се прилагат и за подизпълнителите.

Договори не се сключват с кандидати, които са свързани лица по смисъла на§ 1, т. 13 и 14 от допълнителните разпоредби на Закона за публичното предлагане на ценни книжа, с бенефициента или с член на неговия управителен или контролен орган.

 

 

Изискуеми документи:

 1. Декларация с посочване на ЕИК/ Удостоверение за актуално състояние, а когато е физическо лице – документ за самоличност;
 2. Декларация по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ПМС №160/01.07.2016 г. (по образец № 1);
 3. Декларация за подизпълнител, ако е приложимо (по Образец № 3)
 4. Декларация за подизпълнителите, които ще участват в изпълнението на предмета на процедурата и дела на тяхното участие (ако кандидатът е декларирал, че ще ползва подизпълнители) (по Образец № 4)
 5. Документи по т. 1, 2, 3, 4 за всеки от подизпълнителите в съответствие с ПМС № 160/2016 (когато се предвижда участието на подизпълнители).
 6. Други документи (ако е приложимо).

 

ІІІ.2.2) Договор не може да се сключва с кандидат, който е:

Бенефициентът отстранява от участие в процедурата за определяне на изпълнител кандидат или участник, когато:

1. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление по чл.

108а, чл. 159а – 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 – 217, чл. 219 – 252, чл. 253 – 260, чл. 301 – 307, чл.321, 321а и чл. 352 – 353е от Наказателния кодекс;

2. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление;

3. аналогично на тези по т. 1, в друга държава членка или трета страна;

4. има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл.

162, ал.2, т.1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата или към общината по седалището на бенефициента и на кандидата или участника, или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията или задължението е по акт, който не е влязъл в сила;

5. е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП;

6. е установено, че:

а) е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на

основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;

б) не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на

основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;

7. е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, че при

изпълнение на договор за обществена поръчка е нарушил чл. 118, чл. 128, чл. 245 и чл. 301 – 305 от Кодекса на труда или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган,

съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен;

8. е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен с Възложителя и/или УО на ОП НОИР 2014-2020

9. Основанията по т. 1, 2 и 7 се отнасят за лицата, които представляват участника или кандидата, членовете на управителни и надзорни органи и за други лица, които имат правомощия да упражняват контрол при вземането на решения от тези органи.

10. Основанията по т.3 не се прилага, когато:

10.1.се налага да се защитят особено важни държавни или обществени интереси;

10.2.размерът на неплатените дължими данъци или социалноосигурителни вноски е не повече от 1 на сто от сумата на годишния общ оборот за последната приключена финансова година.

 

 

 

Основания за незадължително отстраняване

Възложителят ще отстрани от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка кандидат или участник, за когото е налице някое от следните обстоятелства:

1. обявен е в несъстоятелност или е в производство по несъстоятелност, или е в процедура по ликвидация, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, или е преустановил дейността си, а в случай че кандидатът или участникът е чуждестранно лице – се намира в подобно положение, произтичащо от сходна процедура, съгласно законодателството на държавата, в която е установен;

2. лишен е от правото да упражнява дейност, предмет на настоящата поръчка съгласно законодателството на държавата, в която е извършено деянието;

3. сключил е споразумение с други лица с цел нарушаване на конкуренцията, когато нарушението е установено с акт на компетентен орган;

4. доказано е, че е виновен за неизпълнение на договор за обществена поръчка или на договор за концесия за строителство или за услуга, довело до предсрочното му прекратяване, изплащане на обезщетения или други подобни санкции, с изключение на случаите, когато неизпълнението засяга по-малко от 50 на сто от стойността или обема на договора;

 

 

 

ІІІ.2.3) Икономически и финансови възможности (по чл. 3, ал. 11 от ПМС№160/01.07.2016 г.)

Изискуеми документи и информация

 

___________________________________

___________________________________

___________________________________

 

 

Минимални изисквания (когато е приложимо):

 

НЕПРИЛОЖИМО

 

 

ІІІ.2.4) Технически възможности и/или квалификация (по чл. 3, ал. 13 от ПМС №160/01.07.2016 г.)

 

Изискуеми документи и информация

 

1.      Списък-декларация на основните доставки със сходен предмет (по образец 2), изпълнени през последните 3 години, считано от датата, определена като крайна за получаване на офертите, съгласно настоящата покана, в зависимост от датата, на която кандидатът е учреден или е започнал дейността си. В списъка се посочват предмета, стойността му, дата на сключване и срока на изпълнение на договора, възложителя по него;

2.      Препоръки/Удостоверение за добро изпълнение от възложителите по т. 1 (оригинал или копие заверено от кандидата).

 

Минимални изисквания (когато е приложимо):

 

1.      Кандидатът в настоящата процедура трябва да е изпълнил минимум 1 (една) доставка за последните три години, считано от датата, определена като крайна за получаване на офертите, съгласно настоящата покана, в зависимост от датата, на която е учреден или е започнал дейността си с предмет, еднакъв или сходен с настоящата поръчка.

*Под предмет еднакъв или сходен с настоящата поръчка следва да се разбира:

– за обособена позиция 1 доставка на канцеларски и офис материали ,  идентични или сходни с артикулите изброени в техническата спецификация.

– за обособена позиция 2 – доставка на учебна/специализирана литература, учебни пособия или помагала, материали и костюми, идентични или сходни с артикулите изброени в техническата спецификация.

– за обособена позиция 3 – доставка на спортни пособия, идентични или сходни с артикулите изброени в техническата спецификация

– за обособена позиция 4 – доставка на оборудване и обзавеждане, идентични или сходни с артикулите изброени в техническата спецификация

 

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

 

ІV.1) Критерий за оценка на офертите

 

Икономически най-изгодна оферта съгласно един от следните критерии:

(моля, отбележете приложимото)

 

най-ниска цена                                            S

 

ниво на разходите, като се отчита разходната ефективност, включително разходите за целия жизнен цикъл

 

оптимално съотношение качество – цена              

 

 показатели, посочени в Методиката за оценка

Показатели

1. _______________

2. _______________

3. _______________

 

Тежест

______________________________

______________________________

______________________________

 

 
 

 

 

ІV.2) Административна информация

 

ІV.2.1) Номер на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
 

BG05M2OP001-3.002-0239 – С01

 

ІV.2.2) Срок за подаване на оферти

 

Дата: 20/04/2017 (дд/мм/гггг)

 

Ще се приемат оферти до 23:59 часа на посочената крайна дата

Офертите се подават чрез ИСУН 2020 (https://eumis2020.government.bg)

 

ІV.2.3) Интернет адреси, на които може да бъде намерена поканата:

 

 

1http://www.eufunds.bg– интернет адрес на Единния информационен портал на Структурните фондове на ЕС

 

2. www.botev-kardzhali.com – (интернет адреса на възложителя- когато е приложимо)

 

 

ІV.2.5) Срок на валидност на офертите

 

До // (дд/мм/гггг)

или

в месеци:  или дни: 30 (от крайния срок за получаване на оферти)

 

ІV.2.6) Условия при отваряне на офертите

Дата: 21/04/2017 (дд/мм/гггг)

Час: 10:00

Място (когато е приложимо): гр. Кърджали, ул. „Ген. Чернозубов” № 19

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офртите (когато е приложимо)

да  S                        не  

1.      Представители на Упрваляващия орган на ОП НОИР

2.      Лицата, представляващи кандидатите съобразно търговската им регистрация, или упълномощени от тях лица, или физическо лице кандидат.

 

 

РАЗДЕЛ V: СПИСЪК  НА  ДОКУМЕНТИТЕ, КОИТО СЛЕДВА  ДА  СЪДЪРЖАТ ОФЕРТИТЕ ЗА УЧАСТИЕ

 

А. Документи, удостоверяващи правния статус на кандидата по т.ІІІ.2.1. от настоящатапублична покана (Важно: документите, посочени в тази точка трябва да съответстват на тези, изброени в т.ІІІ.2.1.):

 1. Декларация с посочване на ЕИК/ Удостоверение за актуално състояние, а когато е физическо лице – документ за самоличност;
 2. Декларация по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ПМС №160/01.07.2016 г. (по образец № 1);
 3. Декларация за подизпълнител, ако е приложимо (по Образец № 3)
 4. Декларация за подизпълнителите, които ще участват в изпълнението на предмета на процедурата и дела на тяхното участие (ако кандидатът е декларирал, че ще ползва подизпълнители) (по Образец № 4)
 5. Документи по т. 1, 2, 3, 4 за всеки от подизпълнителите в съответствие с ПМС № 160/2016 (когато се предвижда участието на подизпълнители).
 6. Други документи (ако е приложимо).

 

Б. Документи, доказващи икономическото и финансовотосъстояние на кандидата по т. ІІІ.2.3 от настоящатапублична покана(Важно: документите, посочени в тази точка,  трябва да съответстват на тези, изброени в т.ІІІ.2.3.):

 

НЕПРИЛОЖИМО

 

В. Документи, доказващи, техническите възможности и/или квалификацията на кандидата по т.ІІІ.2.4 от настоящата публична покана(Важно: документите, посочени в тази точка, трябва да съответстват на тези, изброени в т.ІІІ.2.4.):

 

 1. Списък – декларация с изпълнени доставки за последните три години, считано от датата, определена като крайна за получаване на офертите, съгласно настоящата покана, в зависимост от датата, на която е учреден или е започнал дейността си с предмет, еднакъв или сходен с настоящата поръчка. (по образец 2)
 2. Препоръки/удостоверения за добро изпълнение от възложителите по т. 1 (оригинал или копие заверено от кандидата).

 

Г. Други изискуеми от кандидата документи:

 1. Оферта (по образец) ;
 2. Декларация за подизпълнителите, които ще участват в изпълнението на предмета на процедурата и дела на тяхното участие (ако кандидатът е декларирал, че ще ползва подизпълнители) – по образец.
 3. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител (по образец – ако кандидатът е декларирал, че ще ползва подизпълнители).
 4. Документи по  т.А.1, А.2, Б, В и Г2 за подизпълнителите;

 

 

РАЗДЕЛ VІІI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

 

 1. До 4 календарни дни преди изтичането на срока за подаване на офертите лицата могат да поискат писмено от възложителя разяснения по документацията за участие. Възложителя е длъжен да отговори в 3-дневен срок от датата на постъпване на искането.
 2. Разясненията се публикуват в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България 2020.
 3. Възложителят може по всяко време да проверява заявените от кандидатите данни, да иска разяснения относно офертата и представените към нея документи, както и да изисква писмено представяне в определен срок на допълнителни доказателства за обстоятелствата, посочени в офертата.

 

 

РАЗДЕЛ IX: ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ НАСТОЯЩАТА ПОКАНА

 

 1. Образец на декларация по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ПМС № 160/01.07.2016 г.;
 2. Списък-декларация с изпълнени доставки с предмет, еднакъв или сходен с настоящата поръчка.
 3. Декларация за подизпълнителите, които ще участват в изпълнението на предмета на процедурата и дела на тяхното участие
 4. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител
 5. Образец на оферта
 6. Изисквания към офертите;
 7. Техническа спецификация;
 8. Проект на договор

Моля, изтеглете всички необходими документи и приложения към натоящата покана от тук

Постоянен линк към тази тема: https://botev-kardzhali.com/uchilishteto/profil-na-kupuvacha/%d0%b0%d1%80%d1%85%d0%b8%d0%b2/%d0%bf%d1%83%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d1%87%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d0%be%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d0%b0-%e2%84%96-0106-04-2017/