Връщане към ПРОЕКТИ

„Обогатяване на компетентностите на педагогическите специалисти от образователни институции на град Кърджали чрез участие в обучения за работа в мултикултурна среда“

ЕГ „Христо Ботев“, гр. Кърджали  e партньор в проект BG05M2OP001-3.017-0019 „Обогатяване на компетентностите на педагогическите специалисти от образователни институции на град Кърджали чрез участие в обучения за работа в мултикултурна среда“,  финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.“, с бенефициент : Сдружение „ОМЕГА“.

Проектът цели обогатяване на професионалните компетентности на учители и директори с нови знания и умения за управление на мултикултурна среда, така че да се създадат оптимални условия за социализация и усвояване на знания за всеки ученик. 

В рамките на проекта бе проведено обучение в периода 15-17 .04.2022г за 29 специалисти в град Пловдив. Темите, по които работеха  бяха свързани с иновативните методи и средства за работа в мултикултурна среда.

През месец юни предстои още едно обучение на същата тематика като така ще бъдат обхванати всички педагогически специалисти в ЕГ „Христо Ботев“.

Постоянен линк към тази тема: https://botev-kardzhali.com/proekti/%d0%be%d0%b1%d0%be%d0%b3%d0%b0%d1%82%d1%8f%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%bf%d0%b5%d1%82%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%bd%d0%b0/