Връщане към УЧИЛИЩЕТО

История и традиции

istoriya1ПГПЧЕ „Христо Ботев” град Кърджали е наследник на първото средно учебно заведение в Източните Родопи. Училището е официално открито на 23.09.1921 г. със Заповед № 4472 на Министерството на народното просвещение, като непълна смесена гимназия. През 1976 година гимназията се слива с ОУ „Св.Св. Кирил и Методий” под името ЕСПУ „Христо Ботев”. През 1983 година тя става ЕСПУ с преподаване на руски и западни езици. От 1989 година гимназията е асоцииран член към ЮНЕСКО.
Рязко повишеният интерес към чуждоезиковото обучение налага трансформацията и през 1994 г. в Гимназия с преподаване на чужди езици „Христо Ботев”, с Решение на Министерството на образованието обнародвано в ДВ брой 45 от 20 май 1994 г. Днес тя е утвърден езиков център в Южна България, с приоритетна инвестиция в култура и образование, насочена към развитие на активна гражданска позиция на младите. Ръководството и колективът са си поставили високи цели, свързани с възпитанието на будно гражданско общество, което живее в разбирателство на фона на различията. istoriya

С успешната работа по различни европейски и национални проекти ПГПЧЕ „Христо Ботев” стимулира възпитаниците си, независимо от техния етнически, религиозен и расов произход, да участват активно в свободния обмен на информация, сътрудничество, знания и идеи с връстниците си от другите Европейски страни.
С включването на ПГПЧЕ „Христо Ботев” към различни национални и международни организация (ЮНЕСКО, Асоциацията на Кеймбридж училищата, Средиземноморска фондация за междукултурен диалог „Анна Линд”, CISCO, Schulen – Partner der Zukunft), педагогическият колектив и ръководството цели да придобият ценен опит в областта на междукултурното сътрудничество, да развият принципите на неформалното образование и да обменят добри практики в сферата на културата и иновациите, които рефлектират пряко върху всички ученици, обучаващи се в гимназията.
Политиката на учебното заведение е да насърчава формирането на гражданска позиция у подрастващите, да възпитава хора – космополити, да превръща училището в желана територия за млади таланти, които носят в сърцата си заветите на Ботев.

Постоянен линк към тази тема: https://botev-kardzhali.com/uchilishteto/za-nas/