Връщане към УЧИЛИЩЕТО

История и традиции

istoriya1Сто години образование, талант, креативност и сила на духа

Вековният път на Езиковата гимназия  „Христо Ботев” – Кърджали,  се измерва със съграденото, осмисля се със себеотдаването, ентусиазма и професионализма на педагозите и жаждата за знания на учениците, намерили територия за интелектуална и личностна изява.

ЕГ „Христо Ботев” град Кърджали е наследник на първото средно учебно заведение в Източните Родопи. Училището е официално открито на 23.09.1921 г. със Заповед № 4472 на Министерството на народното просвещение, като непълна смесена гимназия. През 1976 година гимназията се слива с ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” под името ЕСПУ „Христо Ботев”. През 1983 година тя става ЕСПУ с преподаване на руски и западни езици. От 1989 година гимназията е асоцииран член към ЮНЕСКО.
Рязко повишеният интерес към чуждоезиковото обучение налага трансформацията и през 1994 г. в Гимназия с преподаване на чужди езици „Христо Ботев”, с Решение на Министерството на образованието обнародвано в ДВ брой 45 от 20 май 1994 г. След влизане на новия закон за предучилищното и училищното образование ГПЧЕ „Христо Ботев“ се преименува в Профилирана гимназия с преподаване на чужди езици „Христо Ботев“  през 2016г., а с решение на Общински съвет от 27.03.2017година училището се преименува на ЕГ „Христо Ботев“, град Кърджали. Днес Гимназията е утвърден езиков център в Южна България, с приоритетна инвестиция в култура и образование, насочена към развитие на активна гражданска позиция на младите хора. Ръководството и колективът  си поставят високи цели, свързани с възпитанието на будно гражданско общество, което живее в разбирателство на фона на различията.

С успешната работа по различни европейски и национални проекти ЕГ „Христо Ботев” стимулира възпитаниците си, независимо от техния етнически, религиозен и расов произход, да участват активно в свободния обмен на информация, сътрудничество, знания и идеи с връстниците си от другите Европейски страни.
С включването на ЕГ „Христо Ботев” към различни национални и международни организация (ЮНЕСКО, Асоциацията на Кеймбридж училищата, Средиземноморска фондация за междукултурен диалог „Анна Линд”, CISCO, Schulen – Partner der Zukunft), педагогическият колектив и ръководството цели да придобият ценен опит в областта на междукултурното сътрудничество, да развият принципите на неформалното образование и да обменят добри практики в сферата на културата и иновациите, които рефлектират пряко върху всички ученици, обучаващи се в гимназията. Политиката на учебното заведение е да насърчава формирането на гражданска позиция у подрастващите, да възпитава хора – космополити, да превръща училището в желана територия за млади таланти, които носят в сърцата си заветите на Ботев.

Езиковата гимназия „Христо Ботев” – Кърджали, е извоювала признание на водещо учебно заведение   не само в областistoriya Кърджали, а и в страната с постигнатите високи резултати в чуждоезиковото обучение, в обучението  по другите предметни области и с реализацията на своите възпитаници. В училището е създадена система за организация по всички видове дейности, ЕГ „Христо Ботев” разширява обхвата на чуждоезиковото обучение и разчупва традиционния модел на интерес към английския, немския, френския и италианския език. Обучението в Гимназията е ориентирано към издигане ролята на ученика като субект в процеса на обучение и към качествено образование, което дава възможност на учениците да се представят отлично във всички области на науката, изкуството и спорта.

Постоянен линк към тази тема: https://botev-kardzhali.com/uchilishteto/za-nas/